Algemene Voorwaarden


Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Toepasselijkheid

Artikel   3 - Het aanbod en de offerte

Artikel   4 - Aanbod, overkomst en meerwerk

Artikel   5 - Rechten en verplichtingen voor KuijsFotoprint

Artikel   6 - Rechten en verplichtingen voor klant en het herroepingsrecht

Artikel   7 - Levering en levertijd

Artikel   8 - Betaling

Artikel   9 - Voorbehoud van eigendom & intellectueel eigendom

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

Artikel 11 - Onderbreking van de diensten en overmacht

Artikel 12 - Duur overeenkomst, beëindiging en annulering

Artikel 13 - Conformiteit

Artikel 14 - Overige bepalingen en toepasselijk recht

 


 


ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. KuijsFotoprint: de eenmanszaakKuijsFotoprint, statutair gevestigd te Drunen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 69332339.

1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met KuijsFotoprint een overeenkomst is aangegaan.

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4. Producten: de producten die KuijsFotoprint verkoopt. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het via een online webwinkelverkopen van fotoprints aan bedrijven, fotografen en particulieren.

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen KuijsFotoprint en klant krachtens welke KuijsFotoprint de dienst zal uitvoeren.

1.6. Particuliere klant: de natuurlijk persoon die niet handelt uit naam van zijn/haar beroep of bedrijf.

1.7. Zakelijke klant: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt uit naam van zijn/haar beroep of bedrijf.

1.8. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.

1.9. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.

1.10. Advies: het resultaat van de werkzaamheden van KuijsFotoprint.

1.11. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of KuijsFotoprint worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.

1.12. Website: www.kuijsfotoprint.nl/.

 

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door KuijsFotoprint gedane aanbiedingen,uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten op afstand tussen KuijsFotoprint en klant, geleverde producten en overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging, of door akkoord gaan via de website door het plaatsen van een online bestelling bij KuijsFotoprint verklaart de klant dat zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van KuijsFotoprint en dat zij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden die door KuijsFotoprint zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering.

2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

 

ARTIKEL 3. HET AANBOD EN DE OFFERTE

3.1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Indien er geen termijn is aangegeven, is de aanbieding/offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de aanbieding/offerte is uitgebracht. Als de opdrachtgever een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

3.2. KuijsFotoprint zal in het aanbod/offerte aangeven welke producten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van het aanbod/offerte.

3.3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van hetaanbod door de klant mogelijk te maken. Als KuijsFotoprint gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden KuijsFotoprint niet.

3.4. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft KuijsFotoprint het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

3.5. KuijsFotoprint behoudt zich het recht voor om bij een offerte met een factuurwaarde van meer dan €500,-een aanbetaling van 25% van de totale opdracht aan klant te factureren alvorens KuijsFotoprint de opdracht zal gaan uitvoeren dan wel de producten levert.

3.6. Alle door KuijsFotoprint gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, inclusief btw voor particulieren en exclusief btw voor bedrijven, exclusief verzendkosten en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk en tijdig voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces worden weergegeven.

3.7. KuijsFotoprint behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.

3.8. KuijsFotoprint behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden.

3.9. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten of bestellingen.

3.10. KuijsFotoprint is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

 

ARTIKEL 4. AANBOD, OVEREENKOMST EN MEERWERK

4.1. Het aanbod en de overeenkomst komen tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan KuijsFotoprint verricht inhoudende de aanvaarding van het aanbod via de e-mail of door een bestelling via de webshop. Het aanbod bevat een omschrijving van de producten. Vergissingen of fouten in het aanbod (op afbeeldingen) binden KuijsFotoprint niet.

4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.

4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal KuijsFotoprint binnen bekwame tijd overgaan tot de levering van het product. Indien klant het aanbod via de elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt KuijsFotoprint onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

4.4. KuijsFotoprint heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.

4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en KuijsFotoprint zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.

4.6. Indien de klant een overeenkomst met KuijsFotoprint wenst te annuleren komt hem dit recht enkel toe indien de opdracht wordt geannuleerd voordat de producten verstuurd zijn en als het gaat om niet-gepersonaliseerde producten. De klant dient KuijsFotoprint schriftelijk en tijdig mede te delen de bestelling te willen annuleren.

4.7. Indien KuijsFotoprint, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is KuijsFotoprint gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan klant in rekening te brengen. Indien klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die KuijsFotoprint in rekening wenst te brengen, heeft klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door KuijsFotoprint uitgevoerde werk te vergoeden.

 

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR KUIJSFOTOPRINT

5.1. KuijsFotoprint garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

5.2. KuijsFotoprint spant zich in om de gegevens die KuijsFotoprint voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde producten dient KuijsFotoprint met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.KuijsFotoprint streeft ernaar klachten binnen 14 dagen in behandeling te nemen.

5.4. KuijsFotoprint is gerechtigd om een naamsvermelding te plaatsen in/op geleverde producten. De opdrachtgever is niet gerechtigd deze naamsvermelding te verwijderen, behoudens die gevallen waarin KuijsFotoprint uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor verwijdering.

5.5. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 5.4 is KuijsFotoprint eveneens gerechtigd om voor promotionele doeleinden de gegevens van de opdrachtgever te publiceren op de website van KuijsFotoprint en/of overige promotionele uitingen van KuijsFotoprint.

5.6. KuijsFotoprint behoudt zich het recht voor om de in opdracht gemaakte ontwerpen op een later moment in de webshop voor eigen verkoop aan te bieden. KuijsFotoprint zal hiervoor te allen tijde om toestemming van de opdrachtgever vragen.

 

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR KLANT EN HET HERROEPINGSRECHT

6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.

6.2. De klant dient KuijsFotoprint te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht KuijsFotoprint onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar KuijsFotoprint om verzoekt.

6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan KuijsFotoprint zijn verstrekt, heeft KuijsFotoprint het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

6.4. De klant stelt KuijsFotoprint steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, het banknummer.

6.5. Wanneer KuijsFotoprint inloggegevens aan de klant verstrekt dan is klant verantwoordelijk voor deze gegevens. KuijsFotoprint is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de Klant degene is die inlogt door middel van de aan de Klant verstrekte inloggegevens.

6.6. Bij klachten over de door KuijsFotoprint geleverde producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan KuijsFotoprint. Particulieren dienen binnen 30 dagen na levering van de producten de klacht kenbaar te maken. Voor bedrijven geldt een termijn van 14 dagen na levering van de producten. De klant vrijwaart KuijsFotoprint één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde producten.

6.7. De particuliere klant kan een overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van een standaard fotoproduct binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden. KuijsFotoprint mag vragen naar de reden van herroeping, maar mag de klant niet verplichten tot het geven van de redenen van ontbinding.

6.8. De in artikel 6.7 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant het product heeft ontvangen. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking daarvan. De klant mag het product slechts bekijken en gebruiken zoals hij dit in een winkel zou kunnen doen. Indien het product retour komt mag dit niet voorzien zijn van een ophangsysteem.

6.9. Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt hij/zij dit binnen de bedenktermijn aan KuijsFotoprint. Zo snel mogelijk daarop zendt de klant het product terug naar de KuijsFotoprint. Het risico van terugsturen en de kosten hiervan liggen bij de klant.

6.10. Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

6.11. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.

6.12. KuijsFotoprint kan producten uitsluiten van het herroepingsrecht, dit wordt aan de klant bij het aanbod aangegeven en nogmaals tijdig voor het sluiten van de overeenkomst. Producten die in aanmerking komen voor uitsluiting zijn

 • producten die door KuijsFotoprint tot stand zijn gebracht volgens specificaties van de klant (portretten, speciale kleuren, teksten etc.);
 • producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • producten die besteld worden door middel van het uploaden van een eigen foto

 

6.13. Indien de klant KuijsFotoprint de opdracht geeft tot het maken van gepersonaliseerde artikelen vervalt de mogelijkheid tot annuleren.

6.14. Het risico van verzending van de bestelde producten van KuijsFotoprint richting de klant ligt volledig bij de klant. KuijsFotoprint verstuurt de producten met pakketpost van PostNL, DHL en/of een koerier. KuijsFotoprint is niet volledig aansprakelijk voor verlies, schade of verkeerde bezorging van het product.

6.15. Indien de klant bij ontvangst van een verzonden pakket een beschadigd pakket ontvangt, dient de klant foto’s te maken van het beschadigde pakket en dit pakket gesloten te laten. De klant neemt vervolgens binnen 5 dagen na ontvangst van het pakket met de geleverde producten contact op met KuijsFotoprint. Zodra de klant het beschadigde pakket opent dan wel te laat contact opneemt met KuijsFotoprint, kan de klant geen aanspraak meer maken op eventuele garanties.

6.16. Producten met een afmeting van 80x1.20m en 1x1m worden via PostNL, DHL en/of een koerier. Geleverd. Alle producten met een afwijkende afmeting worden per koerier geleverd. Alle kosten voor de levering komen voor rekening van de klant. Indien de klant zelf kiest voor een afwijkend transport, komt het risico voor verzending van de klant.

 

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD

7.1. De door KuijsFotoprint te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met klant vastgesteld. De door KuijsFotoprint opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant. In geval van producten zal KuijsFotoprint de bestellingen binnen 2 tot 5 werkdagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen en afhankelijk van de voorraad.

7.2. De levertijd van gepersonaliseerde producten kan variëren afhankelijk van het product en/of het ontwerp. KuijsFotoprint stelt de klant tijdig op de hoogte van de levertijd.

7.3. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of wanneer een bestelling niet/slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan bericht maar uiterlijk binnen 30 dagen na het plaatsen van de bestelling. De klant mag op dat moment besluiten tot ontbinding van de overeenkomst en heeft dan recht op teruggave van het betaalde bedrag.

7.4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door KuijsFotoprint mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.

7.5. Aan de leveringsplicht van KuijsFotoprint zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door KuijsFotoprint geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.

7.6. Geleverde zaken worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden bij normale en minimale afwijkingen, variaties of verschillen in uitvoering. Hetzelfde geldt voor kleurverschillen, afmetingen en opdrukken.

 

ARTIKEL 8. BETALING

8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.

8.2. Alle door KuijsFotoprint verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij een bestelling via de webshop zal direct worden betaald alvorens de producten aan de klant worden geleverd.

8.3. Indien klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.

8.4. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW (in geval van particuliere de opdrachtgever en gelden de wettelijke tarieven in verband met de incassokosten) bedragen en tevens de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.

8.5. De vordering tot betaling is direct opeisbaar in geval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

8.6. In bovenstaande gevallen heeft KuijsFotoprint voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.

8.7. De klant gaat er mee akkoord dat KuijsFotoprint elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt KuijsFotoprint zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.

8.8. De klant kan bezwaren tegen de door KuijsFotoprint verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan KuijsFotoprint kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal KuijsFotoprint een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

8.9. Alle door KuijsFotoprint geleverde producten blijven eigendom van KuijsFotoprint totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan KuijsFotoprint zijn voldaan.

 

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle ter beschikking gestelde documentatie, aanbiedingen, tekeningen, foto’s en modellen alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij KuijsFotoprint tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2. De door KuijsFotoprint geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht aan andere retailers of groothandelaren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Tevens is doorverkoop en distributie niet toegestaan.

9.3. De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van KuijsFotoprint en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van KuijsFotoprint.

9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door KuijsFotoprint ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van KuijsFotoprint.

9.5. Alle door de klant gepubliceerde informatie via de door KuijsFotoprint geleverde producten blijven eigendom van de klant.

9.6. KuijsFotoprint is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van KuijsFotoprint plaatst. Indien de door klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant KuijsFotoprint vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.

9.7. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

9.8. Bij inbreuk heeft KuijsFotoprint recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

 

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Iedere overeenkomst tussen KuijsFotoprint en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. KuijsFotoprint kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

10.2. Indien KuijsFotoprint onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 1 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €500,- en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan KuijsFotoprint uitkeert.

10.3. In aanvulling op artikel 10.2 is KuijsFotoprint dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan;

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van KuijsFotoprint aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan KuijsFotoprint toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

 

10.4. KuijsFotoprint sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door KuijsFotoprint geleverde producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van KuijsFotoprint.

10.5. KuijsFotoprint is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

10.6. KuijsFotoprint is daarnaast nimmer aansprakelijk voor geleden verliezen door de klant in geval van het niet kunnen uitleveren van een levering. KuijsFotoprint is afhankelijk van haar leveranciers. 

10.7. Klant vrijwaart KuijsFotoprint voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten van KuijsFotoprint.

 

ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT

11.1. KuijsFotoprint is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

11.2. KuijsFotoprint is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar KuijsFotoprint weinig of geen invloed op kan uitoefenen. KuijsFotoprint kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie KuijsFotoprint een overeenkomst is aangegaan.

11.3. Naast het bepaalde in lid 11.2 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van KuijsFotoprint onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van KuijsFotoprint of KuijsFotoprint zelf, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, bedrijfsstoringen bij KuijsFotoprint, wanprestatie door leveranciers van KuijsFotoprint waardoor KuijsFotoprint haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van KuijsFotoprint of diens leveranciers.

11.5. Bij overmacht heeft KuijsFotoprint ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat KuijsFotoprint in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

 

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST, BEËINDIGING EN ANNULERING

12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de offerte anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.

12.2. Beide partijen, zowel klant als KuijsFotoprint, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

12.3. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.3 kan KuijsFotoprint de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

 • aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
 • het vermoeden bestaat dat klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
 • klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met KuijsFotoprint voortvloeiende verplichting;
 • klant inbreuk maakt op rechten van derden;
 • klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van KuijsFotoprint;
 • klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
 • bij terugkerende betalingsproblemen.

 

12.4. KuijsFotoprint zal wegens deze beëindiging, zoals bepaald in artikel 12.3, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

12.5. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.2 en 12.3 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die KuijsFotoprint vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

12.6. KuijsFotoprint behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien KuijsFotoprint overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij klant hiervan op de hoogte.

Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

 

ARTIKEL 13. CONFORMITEIT

13.1. KuijsFotoprint zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en KuijsFotoprint in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.

13.2. De garantietermijn van KuijsFotoprint komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. KuijsFotoprint is derhalve niet verantwoordelijk de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor de individuele toepassing van de klant.

13.3. De garantie zoals genoemd in dit artikel geldt niet indien de klant de geleverde producten zelf heeft bewerkt/gerepareerd dan wel heeft laten bewerken/repareren door derden, aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, anderszins onzorgvuldig zijn behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van KuijsFotoprint.

13.4. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van KuijsFotoprint worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van KuijsFotoprint aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van KuijsFotoprint.

13.5. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door KuijsFotoprint te leveren producten voor rekening komt van KuijsFotoprint, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

 

ARTIKEL 14. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

14.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen KuijsFotoprint en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

14.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor KuijsFotoprint alleen bindend indien en voor zover deze door KuijsFotoprint uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

14.3. Indien KuijsFotoprint op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

14.4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

14.5. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derde worden overgedragen indien KuijsFotoprint hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

14.6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij KuijsFotoprint partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

14.7. De klant en KuijsFotoprint zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

14.8. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant,bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen KuijsFotoprint en de klant.